Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Net Metering

Τι ονομάζουμε  «Συμψηφισμό Μετρήσεων» (Net Metering);

Το Net Metering είναι μια απλή διάδικασία τιμολόγησης μεταξύ καταναλωτή και παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη μέθοδο αυτή  η παραγωγή και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας συμψηφίζεται κάθε δίμηνο για ένα ημερολογιακό έτος, και το δίκτυο μπορεί να θεωρηθεί ως μια μακροπρόθεσμη λύση ‘’αποθήκευσης’’.

Πώς εφαρμόζεται ο  «Συμψηφισμός Μετρήσεων» (Net Metering);

Για κάθε δίμηνο, θα υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα. Στην περίπτωση όπου υπάρχει πλεόνασμα στην διαφορά μεταξύ παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας απο το φ/β συστήμα και εισαγόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, τότε η διαφορά μεταφέρεται στην επόμενη διμηνία για κάλυψη μελλοντικών αναγκών σε ηλεκτρισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όπου υπάρχει έλλειμμα στην διαφορά στο τέλος της κάθε διμηνίας, τότε αυτή η διαφορά θα τιμολογείται ανάλογα με τις τιμές των καυσίμων της εκάστοτε περιόδου.

Σημειώνεται ότι τυχόν πλεόνασμα στο τέλος κάθε ημεριολογιακού έτους που καθορίζεται ως η τελευταία καταγραφή μέτρησης πριν την σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το σύστημα διανομής, δεν θα μπορεί να μεταφέρεται στο επόμενο έτος και έτσι με την έναρξη του νέου ημερολογιακού έτους, ο συμψηφισμός θα έχει τιμή μηδενική.

Υπάρχουν χρεώσεις για την συμμετοχή στο Net Metering;

Δαπάνες για αίτηση άδειας εγκατάστασης:

  • Κόστος απαραίτητων μελετών από Μηχανικούς Μελετητές, μέλη του ΕΤΕΚ για εξασφάλιση άδειας απο την Α.Η.Κ  ή/και το Ίδρυμα Ενέργειας,
  • Το ποσό των €250 πλέον Φ.Π.Α  προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που αφορά:

α) το κόστος διαχείρισης της αίτησης του,

β) το κόστος αντικατάστασης του μετρητή στη οικία του καταναλωτή για εφαρμογή του συμψηφισμού μετρήσεων, και

γ) το κόστος ελέγχου και σύνδεσης του συστήματος με το σύστημα διανομής μετά την ολοκλήρωση της φ/β εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η αίτηση δεν εγκριθεί, θα επιστρέφεται στον αιτητή το ποσό των €200 πλέον Φ.Π.Α εντός 20 ημερών από την ημερομηνία απόρριψης της αίτησης. Συνιστάται όπως ο αιτητής προβαίνει σε έλεγχο του φακέλου του, ώστε η αίτηση του να είναι πλήρως ενημερωμένη αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε ταλαιπωρία.  Ο κάθε αιτητής μπορεί εφόσον το επιθυμεί να εξασφαλίσει πρώτα την άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια Α.Η.Κ και ακολούθως να επιλέξει κάποιον προμηθευτή ή εγκαταστάτη.

Δαπάνες για  λειτουργία του Φ/β Συστήματος μετά την εγκατάσταση:

Ο κάθε παραγωγός που συμμετέχει στο πιο πάνω Σχέδιο «Net Metering», υποχρεούται να καταβάλει ετησιώς €141,69 πλέον Φ.Π.Α ως πάγια χρέωση, η οποία διαμοιράζεται σε έξι ισόποσες δόσεις των €23,62 πλέον Φ.Π.Α.

Οι πιο πάνω χρεώσεις σχετίζονται με το γεγονός ότι η παραγωγή και η κατανάλωση είναι ετεροχρονισμένη, δηλαδή ο παραγωγός χρησιμοποιεί το σύστημα διανομής για να καλύψει τις ανάγκες του για ηλεκτρισμό σε περιόδους όπου η παραγωγή του είναι ελλιπής (π.χ εκτεταμένη συννεφια, νύχτα).

Από πού μπορώ να προμηθευτώ έντυπα και πληροφορίες;

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στο Σχέδιο «Ηλιακή Ενέργεια Για Όλους», μπορεί να απευθύνεται στις πιο κάτω υπηρεσίες για έντυπα συμμετοχής ή για επιπλέον πληροφορίες σε σχέση με τις πρόνοιες του Σχεδίου:

  • Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (www.mcit.gov.cy)
  • Ίδρυμα Ενέργειας (www.cie.org.cy)
  • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (www.cera.org.cy)
  • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (www.eac.com.cy)

Χαράλαμπος Α. Σκαμπαλλής

Σύμβουλος Μηχανικός Ενέργειας

– See more at: http://www.sigmalive.com/news/energia/140037#sthash.Uf3NN8Qv.dpuf